08
Απρ

Χρήστος Καπετάνος στην ΕΟΔΥΑ

«Πάντα πολύτιμη η συνεισφορά τωνεθελοντικών οργανώσεων ». «Η προσφορά σας ως προς την συνδρομή του κρατικού μηχανισμού στους τομείς της έρευνας,διάσωσης αλλά και παροχής πρώτων